https://www.traditionrolex.com/2

https://www.traditionrolex.com/2

OCHRONA DANYCH

 

 

Grupa Zdunek w trosce o Państwa dane osobowe oraz wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) przekazuje poniżej podstawowe informacje na temat przetwarzanych danych osobowych w Grupie:

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie „Grupa Zdunek”, – czyli „grupa przedsiębiorstw”, zgodnie z art. 4 pkt. 19 RODO, przy czym przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę jest Spółka z o. o., Spółka komandytowa „Grupa Zdunek” (KRS 0000622949), ul. Miałki Szlak 43/45, 80-1717 Gdańsk. Przedsiębiorstwami kontrolowanymi są podmioty powiązane, które obejmują następujące firmy, działające jako współadministratorzy tj.:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000064556),
 • Tadeusz Zdunek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Tadeusz Zdunek (NIP: 5830205171),
 • Zdunek Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000335997),
 • Zdunek KMJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000612590),
 • Zdunek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. (KRS: 0000747022).
 • BRITISH AUTO ZDUNEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (KRS: 0000611656)

 

Wypełniając obowiązek określony w art. 26 ust. 2 RODO informujemy, że:

 • każdy z Administratorów samodzielnie realizuje ciążące na nim obowiązki w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają,
 • każdy z Administratorów ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów, kontrahentów lub pracowników,
 • zgodnie z art. 37 ust. 2 RODO wyznacza się wspólnego Inspektora Ochrony Danych, który swoją funkcję będzie pełnił w przedsiębiorstwie sprawującym kontrolę.

 

Administratorem Państwa danych osobowych będą również, w zależności od wyboru marki:

 • Spółki BMW AG oraz BMW Vertriebs GmbH, które są spółkami-matkami grupy kapitałowej BMW. Natomiast działalność BMW w Polsce koordynuje spółka BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące relacji pomiędzy Grupą Zdunek (autoryzowanym dealerem) a spółkami z grupy kapitałowej BMW znajdują się na stronie: https://www.bmw.pl/pl/footer/metanavigation/data-privacy.html.
 • Citroën Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Citroën Polska Sp. z o. o. można uzyskać pod następującym adresem mailowym: dane-osobowe@citroen.pl.
 • Nissan Automotive Europe, Nissan Sales CEE Kft. oraz Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp, z o. o. oddział w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Nissan można uzyskać pod następującym adresem mailowym: poland@nissan-services.eu.
 • Renault Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Renault Polska Sp. z o. o. można uzyskać pod następującym adresem mailowym: renault.iod@renault.com.pl.
 • Inchcape JLR Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 B, 02-232 Warszawa. Z Inchcape można skontaktować się poprzez adres rodo@jaguarlandrover.pl lub pod numerem telefonu + 48 22 388 88 99. Inchcape jest niezależnym oficjalnym importerem marek Jaguar i Land Rover na Polskę.

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Miałki Szlak 43/45
 • przez e-mail: iod@zdunek.pl

 

Dane osobowe uzyskane przez Grupę Zdunek będziemy przetwarzać w celu:

 • przygotowania ofert dotyczących produktów Grupy Zdunek, w szczególności umów dotyczących pojazdów, części lub akcesoriów, realizacji obsługi warsztatowej / gwarancji, a także obsługi gwarancji na nowe pojazdy,
 • zarządzanie wnioskami o jazdy próbne,
 • wykonywania obowiązku nadzorowania i monitorowania produktów oraz realizacji ewentualnych wezwań serwisowych, a także obowiązków wynikających z prawa podatkowego, celnego oraz rachunkowego,
 • marketingu przyszłego, polegającego na przesyłaniu ofert i produktów lub usług Grupy Zdunek, a także badaniu satysfakcji klienta oraz udział w konkursach,
 • przedstawienia oferty z zakresu ubezpieczeń lub finansowania pojazdów,
 • zapewnienia Państwu wsparcia w związku z zawartą umową, wysyłanie zaproszeń na prezentacje nowych produktów, powiadamianie o innowacjach technicznych, nadchodzących terminach badań technicznych, przekazywania informacji o serwisie i promocjach serwisowych, prowadzenie ankiet satysfakcji klienta, a także przypominania o kończących się umowach z zakresu ubezpieczeń lub finansowania (marketing bezpośredni),
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych lub ustawowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

·     podjęcie działań związanych z zawarciem umowy (przygotowanie ofert dotyczących produktów Grupy Zdunek oraz zarządzanie wnioskami o jazdy próbne) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

·     realizacji zawartej przez Państwo umowy z Grupą Zdunek – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

·     obowiązek prawny ciążący na Grupie Zdunek zgodnie z prawnymi wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

·     obowiązek prawny ciążący na Grupie Zdunek wynikający z przepisów prawa podatkowego, celnego oraz rachunkowego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

·     Państwa zgoda – na realizację marketingu przyszłego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

·     Państwa zgoda – w przypadku zainteresowania z Państwa strony dodatkowymi usługami z zakresu finansowania lub ubezpieczenia pojazdu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

·     nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Grupę Zdunek – w zakresie marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

·     nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Grupę Zdunek – w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Zdunek. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (zgoda w przypadku marketingu przyszłego lub zgoda na przekazanie danych do podmiotów z zakresu usług finansowania zakupu lub ubezpieczenia pojazdu), w szczególności podmiotom wskazanym powyżej – w związku z realizacją zamówienia samochodu, świadczeniem usług IT, realizacją akcji przywoławczych. Jednocześnie informujemy, że udostępniamy Twoje dane osobowe także innym odbiorcom (podmiotom przetwarzającym), którzy pomagają Grupie Zdunek w świadczeniu usług. Takie podmioty świadczą usługi na podstawie umowy, na nasze zlecenie i w naszym imieniu (pomoc w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, transportowych, archiwizacji, pomocy prawnej lub audytorom).

W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów danych np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych lub w przypadku wyrażenia przez Państwo dodatkowej zgody niezależne podmioty świadczące usługi finansowe lub ubezpieczeniowe.

W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą być także udostępniane organom administracji publicznej (prokuratura, policja, sądy, urzędy państwowe). W pozostałym zakresie Grupa nie przekazuje  Państwa danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Jeżeli w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)., takie przekazywanie danych będzie się odbywać na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • dla potrzeb związanych z zapytaniem o ofertę, jazdę testową, umówienie wizyty serwisowej – przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę, nie dłużej niż 6 miesięcy w przypadku rezygnacji z oferty,
 • dla potrzeb wykonania umowy i egzekwowania lub obrony roszczeń – do końca roku następującego po rozpoczęciu biegu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń,
 • dla potrzeb związanych z obowiązkiem prawnym ciążącym na Grupie Zdunek – przez okres w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa,
 • w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody – do czasu jej wycofania,
 • w przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Grupę Zdunek – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

     Mogą Państwo złożyć do Grupy Zdunek wniosek  dotyczący danych osobowych o:

·   sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

·   usunięcia danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;

·   ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

·   dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Grupę Zdunek danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

·   przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych oraz skorzystać z wzorów zamieszczonych poniżej:

wniosek o realizację praw ochrony danych osobowych:

·     wersja edytowalna

·     wersja pdf

wniosek o udostępnienie danych osobowych przetwarzanych przez Grupę Zdunek:

·     wersja edytowalna

·     wersja pdf

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność przedstawienia oferty / podpisania umowy. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.traditionrolex.com/2