POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie „Grupa Zdunek”, – czyli „grupa przedsiębiorstw”, zgodnie z art. 4 pkt. 19 RODO, przy czym przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę jest Spółka z o. o., Spółka komandytowa „Grupa Zdunek” (KRS 0000622949), ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk. Przedsiębiorstwami kontrolowanymi są podmioty powiązane, które obejmują następujące firmy, działające jako współadministratorzy tj.:

· Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000064556),

· Tadeusz Zdunek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Tadeusz Zdunek (NIP: 5830205171),

· Zdunek Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000335997),

· Zdunek KMJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000612590),

· Zdunek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. (KRS: 0000747022).

Wypełniając obowiązek określony w art. 26 ust. 2 RODO informujemy, że:

· każdy z Administratorów samodzielnie realizuje ciążące na nim obowiązki w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają,

· każdy z Administratorów ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów, kontrahentów lub pracowników,

· zgodnie z art. 37 ust. 2 RODO wyznacza się wspólnego Inspektora Ochrony Danych, który swoją funkcję będzie pełnił w przedsiębiorstwie sprawującym kontrolę.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

· listownie na adres: ul. Miałki Szlak 43/45

· przez e-mail: iod@zdunek.pl

3. Dane osobowe uzyskane przez Grupę Zdunek będziemy przetwarzać w celu:

· oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują,

· oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują,

· wyboru odpowiedniej osoby do pracy w Grupie Zdunek.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

podjęcie działań związanych z zawarciem umowy cywilnoprawnej (świadczenie usług) lub umowy wskazanej w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
Państwa zgoda – na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych , w tym dane do kontaktu, zawartych w formularzu rekrutacyjnym, curriculum vitae oraz liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
Państwa zgoda – na wykorzystanie curriculum vitae oraz listu motywacyjnego w zakresie przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Grupę Zdunek (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Zdunek. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu Grupy Zdunek uczestniczą w wykonywaniu naszych czynności – podmioty świadczące nam usługi z zakresu rekrutacji online. W pozostałym zakresie Grupa nie przekazuje Państwa danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

6. Grupa nie przekazuje danych osobowych również poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, tj. do momentu wybrania kandydata do pracy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przyszłych rekrutacji dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Mogą Państwo złożyć do Grupy Zdunek wniosek dotyczący danych osobowych o:

· sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

· usunięcia danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;

· ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

· dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Grupę Zdunek danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

· przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy cywilnoprawnej lub umowy wskazanej w przepisach prawa pracy, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacyjnym.

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Grupę Zdunek, w tym profilowaniu.