POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie „Grupa Zdunek”, – czyli „grupa przedsiębiorstw”, zgodnie z art. 4 pkt. 19 RODO, przy czym przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę jest Spółka z o. o., Spółka komandytowa „Grupa Zdunek” (KRS 0000622949), ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk. Przedsiębiorstwami kontrolowanymi są podmioty powiązane, które obejmują następujące firmy, działające jako współadministratorzy tj.:

· Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000064556),

· Tadeusz Zdunek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Tadeusz Zdunek (NIP: 5830205171),

· Zdunek Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000335997),

· Zdunek KMJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000612590),

· Zdunek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. (KRS: 0000747022).

Wypełniając obowiązek określony w art. 26 ust. 2 RODO informujemy, że:

· każdy z Administratorów samodzielnie realizuje ciążące na nim obowiązki w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają,

· każdy z Administratorów ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów, kontrahentów lub pracowników,

· zgodnie z art. 37 ust. 2 RODO wyznacza się wspólnego Inspektora Ochrony Danych, który swoją funkcję będzie pełnił w przedsiębiorstwie sprawującym kontrolę.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

· listownie na adres: ul. Miałki Szlak 43/45

· przez e-mail: iod@zdunek.pl

3. Dane osobowe uzyskane przez Grupę Zdunek będziemy przetwarzać w celu:

· oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują,

· oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują,

· wyboru odpowiedniej osoby do pracy w Grupie Zdunek.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

podjęcie działań związanych z zawarciem umowy cywilnoprawnej (świadczenie usług) lub umowy wskazanej w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
Państwa zgoda – na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych , w tym dane do kontaktu, zawartych w formularzu rekrutacyjnym, curriculum vitae oraz liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
Państwa zgoda – na wykorzystanie curriculum vitae oraz listu motywacyjnego w zakresie przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Grupę Zdunek (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Zdunek. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu Grupy Zdunek uczestniczą w wykonywaniu naszych czynności – podmioty świadczące nam usługi z zakresu rekrutacji online. W pozostałym zakresie Grupa nie przekazuje Państwa danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

6. Grupa nie przekazuje danych osobowych również poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, tj. do momentu wybrania kandydata do pracy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przyszłych rekrutacji dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Mogą Państwo złożyć do Grupy Zdunek wniosek dotyczący danych osobowych o:

· sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

· usunięcia danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;

· ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

· dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Grupę Zdunek danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

· przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy cywilnoprawnej lub umowy wskazanej w przepisach prawa pracy, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacyjnym.

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Grupę Zdunek, w tym profilowaniu.

end users just can’t find the best services the good thing about exact bentley watch replica. rolex swiss best vape battery life tightly keep to these beautiful coupled with geeky ideals each follow.