POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W CELACH REKRUTACYJNYCH

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Obowiązek Informacyjny

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa uprzejmie poinformować, że Administratorem danych osobowych jest Grupa Zdunek Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk Północ, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622949 NIP: 5833207029, Dane kontaktowe: praca@zdunek.pl
Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.
Dane osobowe będą udostępnianie tylko tej spośród poniżej wymienionych spółek z Grupy Zdunek i jej upoważnionym pracownikom, na rzecz której prowadzona będzie rekrutacja i będącej potencjalnym pracodawcą tj.
1. PUH Zdunek Sp. z o.o.
2. Zdunek Premium Sp. z o.o.
3. Zdunek KMJ Sp. z o.o.
4. PUH Zdunek Tadeusz Zdunek
jak również na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z rekrutacją.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub mailowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub adres e-mail: praca@zdunek.pl
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub na adres e-mail: praca@zdunek.pl
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem,
Dział HR
Grupa Zdunek